Artikel 1 Definities

Leverancier:
Caat-a-strofe

Afnemer:
De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Leverancier een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten.

Producten:
Alle door Leverancier geleverde producten, zoals boeken, wenskaarten, cadeaupapier en andere producten, uitgegeven onder de naam Caat-a-strofe.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1        Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst die Leverancier aangaat met Afnemer, tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Prijzen en offertes

3.1        Alle prijzen genoemd in brochures of op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

3.2        Alle prijzen zijn inclusief btw, maar zonder eventuele andere kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

Artikel 4 – Levering

4.1        De door Leverancier afgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, maar is voor Leverancier niet bindend. Een overschrijding van de levertijd is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of voor een schadevergoeding voor Afnemer, tenzij hier met Afnemer aparte afspraken over gemaakt zijn.

4.2        De geleverde producten moeten direct door Afnemer gecontroleerd kunnen worden. Afwijkingen moeten binnen vijf werkdagen aan Leverancier worden gemeld. Dit geeft Afnemer niet het recht de betalingstermijn op te schorten, tenzij dit schriftelijk met Leverancier is afgesproken.

4.3        Leverancier is niet verplicht een retourzending van Afnemer te accepteren, tenzij Leverancier hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 5 – Facturering en betaling

5.1        Bij bestelling via de webshop van Leverancier, betaalt Afnemer vooruit. Leverancier stuurt een factuur mee met de levering. Op deze factuur staat duidelijk vermeld dat deze reeds voldaan is.

Bij bestelling per e-mail of brief, factureert Leverancier bij levering van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen.

Bij directe verkoop, bijvoorbeeld op markten en beurzen, geschiedt de afrekening contant, en  verstrekt Leverancier een btw-bon aan Afnemer.

5.2        Betaling van de factuur moet binnen drie weken na factuurdatum plaats hebben op de bankrekening van Leverancier, zoals genoemd op de factuur.

5.3        Afnemer is verplicht eventuele onduidelijkheden in de factuur binnen acht werkdagen aan Leverancier te melden.

5.4        De betalingstermijn, als genoemd in art. 5.2, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is Afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Leverancier is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij Afnemer in rekening te brengen. Daarnaast is Leverancier gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1        Als op Leverancier (contractueel of wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

6.2        Leverancier zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperking, zoals in dit artikel genoemd, als de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

6.3        In geval van aansprakelijkheid moet Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 7 – Artikel 7. Overmacht

7.1        Leverancier is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

7.2        Duurt de overmachtssituatie langer dan drie maanden, dan hebben zowel Leverancier als Afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3        In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – Beëindiging en ontbinding

8.1        Leverancier kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als Afnemer zich niet, niet tijdig of niet volledig aan één of meerdere verplichtingen tegenover Leverancier houdt.

8.2        Partijen hebben over en weer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, als de wederpartij het faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel faillissement of surseance van betaling voor haar wordt aangevraagd.

Artikel 9 – Overige bepalingen

9.1        Als enige bepaling van deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en gesloten overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of overeenkomst volledig van kracht blijven. De partijen zullen in overleg treden om het nietige dan wel vernietigde artikel te vervangen.

9.2        In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1     Afnemer stemt ermee dat (persoons)gegevens die hij aan Leverancier heeft verstrekt, door Leverancier worden gebruikt om hem via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

10.2     Leverancier kan, indien levering van producten of diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Afnemer richtlijnen opleggen in verband met de bescherming van die persoonsgegevens. Afnemer moet deze richtlijnen altijd stipt naleven. Afnemer is verplicht betrokkenen over wie hij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met Leverancier persoonsgegevens ontvangt en verwerkt, daarvan in kennis te stellen.

10.3     Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden tegen Leverancier welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Afnemer van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11 – Verhuur van uitgaven

11.1     Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Leverancier mogen uitgaven niet verhuurd worden.

11.2     Als Leverancier schriftelijk toestemming voor verhuur heeft verleend, heeft deze toestemming een looptijd van één jaar. Elk jaar moet voor elke uitgave opnieuw een schriftelijke aanvraag worden gedaan. In deze aanvraag moeten het ISBN-nummer, de titel en hat aantal worden vermeld.

11.3     De hoogte van het huurvergoedingpercentage aan Leverancier wordt na overleg met Leverancier vastgesteld.

11.4     Leverancier behoudt zich het recht voor bepaalde titels niet voor verhuur beschikbaar te stellen.

Artikel 12 – Opgave van verhuurde uitgaven

12.1     Leverancier heeft het recht de opgave van verhuurde uitgaven te laten controleren door een onafhankelijke accountant. Als uit de controle een verschil blijkt in de afdracht van 5% of meer ten nadele van Leverancier, dan zullen de kosten van de accountantscontrole voor rekening van Afnemer komen.

Artikel 13 – Rechtskeuze/bevoegde rechter

13.1     Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van
internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

13.2     Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.